Tần suất cắt tóc của anh em là khá lớn mỗi tháng ít nhất từ 1-2 lần. Nhưng mình dám cá có rất nhiều anh em không biệt được