Hầu hết mọi người rụng từ 100 đến 200 sợi tóc mỗi ngày. Nhưng nếu con số này vượt quá mức cho phép và tóc bạn “một đi không