Bỗng một ngày con trẻ nói với bạn rằng chúng muốn nhuộm tóc. Khi ấy, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn vẫn còn đang bối rối thì hãy trả