Kính ngày nay đã không còn sử dụng cho người cận thị hoặc loạn thị nữa mà đã trở thành phụ kiện yêu thích với nhiều người. Khác với